Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Povinně zveřejňované informace

OznačeníUvozovací textObsah položky
1 Název Obec Břežany
2 Důvod a způsob založení

Obec Břežany (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3 Organizační struktura

Obecní úřad Břežany (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

Obecní úřad:

 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově radnice Břežany XX.
4 Kontaktní spojení

Obec Břežany

telefon/fax : 515 277 129, 604 960 495

WWW: http://obec-brezany.cz/

E-mail: starosta@obec-brezany.cz

 ID: gnpbmqn

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Břežany

671 65 Břežany 103

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Břežany

671 65 Břežany 103

4.3 Úřední hodiny

Obecní úřad

Pondělí: 6:30 – 12:00, 12:30 - 17:00
Středa: 6:30 – 12:00, 12:30 - 17:00

Pracoviště CzechPOINT

Pondělí: 6:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
Středa: 6:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad 515 277 129

Správce obce : 703 822 658

4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky http://www.obec-brezany.cz/
4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@obec-brezany.cz

4.8 Další elektronické adresy

ucetni@obec-brezany.cz

(obec)

5 Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s.  , č. účtu : 4170861389/0800 

Jiné způsoby platby

V hotovosti na pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách, popř. poštovní poukázkou na adresu obecního úřadu.

6 00292583
7 DIČ od 1.7.2021 jsme plátci DPH - CZ00292583
8 Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

Rozpočty obce na jednotlivé roky najdete v záložce obecní úřad- rozpočty obce .

9 Žádosti o informace
 • Žádosti o informace se podávají na OÚ Břežany:
  • na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá obecní úřad žadateli okamžitě.
  • nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně na adresu OÚ Břežany.
  • žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá k vyřízení
  • OÚ podá v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci (do 15-ti dnů ode dne přijetí), případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace
  • všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány
  • postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů
10 Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit:

 • osobně v úřední hodiny na podatelně OÚ Břežany
 • písemně na adrese OÚ Břežany, 671 65 Břežany 103
 • telefonicky na tel. čísle 515 277 129
 • e-mailem na adrese starosta@obec-brezany.cz
11 Opravné prostředky

Opravné prostředky proti opatření OÚ Břežany se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku. V případě nejasností bude sdělena informace o opravném prostředku přímo na OÚ Břežany.

12 Formuláře
13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14 Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a
 svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
• zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
• zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
• zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
• zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
• zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
 Policii ČR /zákon o cestovních dokladech/
• zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
• zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
 výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
• zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
• zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
• vzdělávání (školský zákon)
• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
• zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
• zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
• zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
• zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
• zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
 některých dalších organizacích a orgánech
• zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
• zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k
 orgánům obcí a obecní policii
• zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
 podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
 zákonů
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů /krizový zákon/
• nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
• vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 
 

14.2 Vydané právní předpisy
15 Úhrady za poskytování informací

Informace jsou poskytovány bezplatně.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány bezplatně.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

16 Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje

16.1 Vzory licenčních smluv

V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.